Tuesday, 11 October 2011

KATA NAMA

Kata nama terbahagi kepada tiga golongan seperti :
 • Kata nama am
 • Kata nama khas
 • Kata ganti nama

                 Ini adalah contoh kata nama (AM)
a) KATA NAMA AM

Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda,perkara,atau konsep yang umum sifatnya.Contohnya:
 • benda : alam,dunia,cakerawala,pohon,orang
 • perkara : iklim,cahaya,roh,udara,hisapan
 • konsep : kedamaian,perpindahan,keadilan
Kata nama am pula dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan ciri makna perkataanya iaitu hidup atau tak hidup,manusia atau bukan manusia,intitusi atau bukan institusi,konkrit atau abstrak,berbilang atau tak berbilang.

Kata nama am terbahagi kepada dua :
a)Kata nama am :
i) Hidup :
 • manusia - ayah,ibu,doktor,guru,nelayan
 • bukan manusia - pokok,harimau,bidadari
ii) Tidak hidup :  
 •     bukan institusi -  konkrit : rumah,jalan,kertas,kerusi
 •              abstrak : senyuman.bayangan,wawasan,iklim
 •     institusi - universiti,hospital,pertubuhan,kerajaan


           

Apa yang perlu anda tahu tentang Bahasa Melayu

 • Bahasa terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak terbilang jumlahnya..
 • Ayat terbina daripada satu atau beberapa patah perkataan yang bermakna
 • Frasa ialah binaan satu perkataan atau beberapa perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar
 • Perkataan ialah gabungan huruf yang membentuk bunyi dan makna yang tertentu
 • Bahasa Melayu terbentuk daripada dua komponen yang utama,iaitu morfologi dan sintaksis.
 • Morfologi ialah pembentukan golongan kata manakala sintaksis ialah pembentukan ayat.
 • Tatabahasa pula ialah hukum atau peraturan berbahasa yang bersistem
       Menurut Haji Razali Yahya dalam bukunya
       " Sistem Bahasa"


 Golongan kata

Golongan kata ialah kumpulan perkataan yang menjadi dasar pembentukan sesuatu bahasa. Ia terdiri daripada komponen berikut
 1. Kata Nama
 2. Kata Kerja
 3. Kata Adjektif
 4. Kata Tugas


                                                                                          

Wednesday, 5 October 2011

Golongan Kata

Assalammualaikum dan salam perkenalan..
Menerusi blog Golongan Kata ini saya ingin berkongsi bersama-sama semua blogger mengenai golongan kata yang terdapat dalam Bahasa Melayu. Pengalaman mengajar Bahasa Melayu selama 8 tahun jelas menunjukkan kepada saya bahawa pelajar masih tidak dapat menguasai sepenuhnya Golongan Kata ini.Bahasa Melayu merupakan satu bidang bahasa yang luas yang perlu dipelajari oleh semua golongan terutamanya para pelajar masa kini yang menganggap Bahasa Melayu terlalu mudah dan tidak perlu dipelajari hingga menyebabkan mereka cuai ketika menjawab soalan peperiksaan terutama Kertas 1.